Więcej o projekcie

Projekt „Budownictwo – kierunek zamawiany” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Celem projektu jest zwiększenie ilości absolwentów oraz uatrakcyjnienie procesu kształcenia na kierunku Budownictwo w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Problemem, na który odpowiada projekt jest niewystarczająca, w stosunku do potrzeb regionalnego i krajowego sektora budowlanego, liczba specjalistów.

Projekt przyczyni się do zwiększenia wartości absolwentów kierunku Budownictwo na rynku pracy. Wyposażając ich w dodatkowe, praktyczne umiejętności odpowiemy na oczekiwania pracodawców, według których absolwenci szkół wyższych posiadają dużą wiedzę teoretyczną, brakuje im jednak wiedzy praktycznej. Projekt wywrze pozytywny wpływ na postrzeganie kierunków technicznych w społeczeństwie oraz przyczyni się do przełamania stereotypów w postrzeganiu zawodu, klasyfikowanego jako typowo męski.