Kierunek Budownictwo

Studia inżynierskie stacjonarne I stopnia na kierunku Budownictwo trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent studiów uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera i może ubiegać sie o przyznanie uprawnień budowlanych, po uzyskaniu niezbędnej praktyki zawodowej i zdaniu odpowiednich egzaminów przed okręgowa komisją egzaminacyjną Izby Inżynierów Budownictwa.

Studenci mogą wybrać jedną z dwóch specjalności:

  • Budownictwo Ogólne
  • Ekobudownictwo
  • Geoinżynieria

Wykaz przedmiotów (stacjonarne)
Wykaz przedmiotów (niestacjonarne)
 Ulotka informacyjna Instytutu Budownictwa

Do studiowania upoważnieni są absolwenci szkół średnich i ponadgimnazjalnych legitymujący się świadectwem maturalnym lub dojrzałości. O przyjęciu na studia stacjonarne i niestacjonarne decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ułożonej w oparciu o uzyskaną przez niego liczbę punktów, do wyczerpania limitu miejsc. Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty: język obcy nowożytny i jeden przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik w części pisemnej, które zdawał na egzaminie maturalnym (nowa matura) lub egzaminie dojrzałości (stara matura).

Sylwetka absolwenta

Koncepcja kształcenia w zakresie specjalności na kierunku „budownictwo” dotyczy studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
Program studiów inżynierskich zapewnia realną szansę uzyskania uprawnień budowlanych przez absolwentów – po zdobyciu wymaganej praktyki w zawodzie, zgodnej z ukończoną specjalnością. Etatowe zatrudnienie doktorów i profesorów z zakresu budownictwa, posiadających praktyczne doświadczenie zawodowe, potwierdzone m.in. posiadanymi uprawnieniami budowlanymi, stanowi gwarancję, że poziom kształcenia zawodowego w Państwowej  Szkole Wyższej im Papieża Jana Pawła II będzie wysoki. Udział pracowników Politechniki Lubelskiej w kształceniu studentów zapewni ponadto wysoki poziom teoretyczny.
Absolwent kierunku „Budownictwo” przygotowany jest do budowy i eksploatacji obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego. Posiada umiejętności organizowania procesu inwestycyjnego, prowadzenia remontów i oceny stanu technicznego budynków. Absolwenci posiadają podstawowe umiejętności projektowania i realizacji /nadzoru budowlanego/ obiektów budownictwa ogólnego. Program studiów odpowiada w zakresie przedmiotów technicznych tzw. programowi minimum, określonemu przez MNiSW na kierunku „Budownictwo” dla poziomu studiów inżynierskich. Absolwenci kierunku „Budownictwo” mogą ubiegać się o przyznanie uprawnień budowlanych, po uzyskaniu niezbędnej praktyki zawodowej i zdaniu odpowiednich egzaminów przed okręgową komisją kwalifikacyjną Izby Inżynierów Budownictwa.

Program ukończenia studiów inżynierskich umożliwia ponadto podjęcie uzupełniających studiów magisterskich w uczelniach państwowych. Absolwenci przygotowani są także do pracy w gminach wiejskich, urzędach miejskich, powiatowych i wojewódzkich – na stanowiskach wymagających kwalifikacji w zakresie budownictwa. W czasie studiów i wykonywania pracy dyplomowej zdobywają umiejętności rozwiązywania regionalnych problemów, wykorzystania materiałów miejscowych, rozwoju produkcji materiałów budowlanych, oraz budownictwa zapewniającego rozwój turystyki i infrastruktury technicznej, transportu (w tym rolniczego).

Absolwenci posiadają wiedzę w zakresie budownictwa powszechnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień w przemyśle materiałów budowlanych i w czasie realizacji budowy oraz oceny stanu technicznego budynków, wykonywania remontów i modernizacji, nowoczesnych materiałów i technologii robót wykończeniowych, uwzględniających aspekty użytkowe i estetyczne.
Zajęcia realizowane będą przy zastosowaniu metod nauczania adekwatnych do danego przedmiotu, ze szczególnym naciskiem położonym na ich aktywny charakter. Poza przekazywaniem wiedzy w formie wykładu, studenci nabywać będą umiejętności jej stosowania w konkretnych sytuacjach zawodowych poprzez ćwiczenia w pracowniach i laboratoriach (komputerowych, językowych, etc.).
Duży nacisk będzie położony również na kształtowanie postaw oraz cech osobowych przyszłego absolwenta.
W trakcie nauki stosowane będą następujące metody dydaktyczne:
– wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz zajęcia projektowe z przedmiotów mających charakter teoretyczny i praktyczny;
– zajęcia w pracowniach prowadzone w formie, dyskusji, gier symulacyjnych, analiz sytuacji, etc.;
– seminaria z udziałem znanych specjalistów (również z zewnątrz) praktyki zawodowe, konserwatoria;

Praktyki studenckie stanowią integralną część procesu kształcenia. Stosownie do przedstawionego programu studenci odbywać będą praktyki zawodowe w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach finansowych oraz przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Celem tych praktyk będzie wdrażanie zdobytej wiedzy do konkretnych zadań praktycznych. Praktyki te odbywać się będą po II, IV i VI semestrze. Praktyki będą realizowane w wymiarze zgodnym z planem studiów zawodowych oraz będą podlegały zaliczeniu. Każdy student odbędzie 8 tygodni praktyk, których szczegółowy harmonogram opracowany będzie w terminie późniejszym z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Celem praktyki zawodowej jest zapoznanie się studentów z:
– organizacją i stosowaną technologią produkcji budowlanej, oceną jakościową oraz nazewnictwem stosowanym w budownictwie,
– działalnością przedsiębiorstw budowlanych,
– administrowaniem i zarządzaniem procesem i przedsiębiorstwem budowlanym,
– nowymi technologiami wykorzystywanymi w budownictwie,
– budownictwem ekologicznym,
– działalnością poszczególnych jednostek obsługi budownictwa.

Zagadnienia praktyki zawodowej obejmują
– prowadzenie działalności produkcyjnej i usługowej,
– marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym,
– zapoznanie ze stosowanymi rozwiązaniami inżynierskimi stosowanymi w budownictwie,
– zapoznanie z parkiem maszynowym,
– zapoznanie z oprogramowaniem projektowym,
– zapoznanie z funkcjonowaniem aparatury kontrolno-pomiarowej,
– zaznajomienie z przepisami dotyczącymi prowadzenia procesu budowlanego, przepisami BHP oraz wymaganiami technicznymi,
– prowadzenie i rozumienie dokumentacji związanej z procesem budowlanym,
– zaznajomienie z nowymi technikami budownictwa, trendami związanymi z oszczędnością energii oraz jej pozyskiwaniem ze źródeł odnawialnych.

Praktyka geodezyjna

W pierwszym dniu studenci otrzymają instruktaż z zakresu zasad i przepisów BHP dotyczących prac geodezyjno – kartograficznych i czynności im towarzyszących. Pomiary sytuacyjne. Projekt, utrwalenie, i pomiar osnowy sytuacyjnej. Pomiar sytuacji metodą ortogonalną, biegunową. Obliczenie osnowy, skartowanie sytuacji oraz wykreślenie i opisanie pierworysu mapy. Pomiar wysokościowy terenu i opracowanie rysunku rzeźby na mapie. Niwelacja techniczna punktów osnowy geodezyjnej (V klasa). Pomiar wysokościowy terenu metodą niwelacji punktów rozproszonych i metodą tachimetryczną. Opracowanie kameralne wyników pomiaru. Tematy z pomiarów inżynierskich. Wyniesienie na grunt w/g dokumentacji projektowej osi kanału ciepłowniczego. Inwentaryzacja bezpośrednia urządzeń telekomunikacyjnych. Wytyczenie budynku i poziomu posadowienia parteru. Sprawdzenie pionowości budynku.

Praktyki z geologii i geotechniki

Ćwiczenia terenowe z geologii są integralną częścią ćwiczeń terenowych
z geotechniki. Poświęcone są rozpoznaniu budowy geologicznej Lubelszczyzny ze szczególnym zwróceniem uwagi na podłoże gruntowo-wodne, jak również na złoża surowców mineralnych występujących w tym regionie. Prace terenowe obejmują wykonanie wierceń geologicznych i wykopów połączone z opróbowaniem i badaniami laboratoryjnymi. Geotechniczne badanie podłoża gruntowego na cele budownictwa, a w tym oznaczanie parametrów cech fizyko-mechanicznych badanych gruntów, analizę przydatności terenu na potrzeby budownictwa i prognozy budowli i obiektów inżynierskich, zastosowanie geowłóknin w geotechnice, wykopy badawcze, wiercenia geotechniczne, sondowania dynamiczne podłoża, badania wytrzymałościowe gruntów sondą obrotową, pomiary zwierciadła wody gruntowej, badania makroskopowe gruntów. Prace geodezyjne koncentrują się na: wyznaczeniu granic obszaru badań, lokalizacji punktów badawczych, niwelacji punktów badawczych, opracowaniu planu sytuacyjno – wysokościowego obszaru badań. Badania laboratoryjne cech gruntów obejmują oznaczenie: wskaźnika zapadowości gruntów (lessów), ściśliwości gruntów organicznych, parametrów wytrzymałościowych gruntów słabych, parametrów geotechnicznych gruntów w oparciu o wyniki badań makroskopowych i laboratoryjnych. Ćwiczenia terenowe z geotechniki kończą się opracowaniem dokumentacji geotechnicznej wraz z oceną przydatności badanego obszaru dla potrzeb budownictwa i określenia sposobu posadowienia budowli i obiektów inżynierskich.

Praktyka inżynierska

Program praktyki powinien być związany z tematem pracy inżynierskiej wybranej przez studenta. Miejsce odbywania praktyk: biura projektowe, przedsiębiorstwa wykonawcze.

Przedmioty:

Wychowanie fizyczne (dyscyplina do wyboru), Język obcy (do wyboru), Technologia informacyjna, Psychologia, Socjologia, Ochrona własności intelektualnej, Ergonomia i bezpieczeństwo pracy, Metody obliczeniowe, Matematyka, Statystyka matematyczna, Wybrane zastosowania matem. w technice, Fizyka, Chemia, Mechanika teoretyczna, Geologia, Geometria wykreślna, Rysunek techniczny i CAD, Geodezja, Wytrzymałość materiałów, Mechanika budowli, Mechanika gruntów, Hydraulika, Hydrologia, Materiały budowlane, Budownictwo ogólne, Budownictwo komunikacyjne, Instalacje budowlane, Fizyka budowli, Fundamentowanie, Konstrukcje betonowe, Konstrukcje metalowe, Organizacja produkcji budowlanej, Technologia robót budowlanych, Kierowanie procesem inwestycyjnym, Ekonomika budownictwa, Konstr. elementy prefabrykowane, Prefabrykacja elementów żelbetowych i sprężonych, Architektura i urbanistyka, Podstawy proj. Architektonicznego i urbanistyczne, Eksploatacja i remonty budynków, Eksploatacja zasobów budowlanych, Dokumentacja budowlana, Gospodarka terenem, Podstawy mostownictwa, Niekonwencjonalne źródła energii, Certyfikat energetyczny budynku, Podstawy informatyki, Zaawansowane projektowanie inżynierskie, Zarządzanie jakością w budownictwie, Budownictwo energooszczędne, Naprawy konstrukcji budowlanych, Trwałość i ochrona konstrukcji budowlanych, Konstrukcje mostowe, Utrzymanie obiektów mostowych